• English
 • Polish

Polityka prywatności Findings

Wersja 2.0 – aktualizacja z 4 września 2019 r.

Findings (LKA IDRRA cyber security Ltd) to firma zajmująca się bezpieczeństwem łańcucha dostaw, która automatyzuje i zarządza procesami bezpieczeństwa dostawców i danych, zapewniając lepsze i szybsze zarządzanie ryzykiem dostawców.

 

   1. Jakie informacje gromadzimy

Gdy użytkownik odwiedza witrynę Findings lub korzysta z naszych usług, możemy gromadzić następujące rodzaje informacji:

Informacje przekazywane przez użytkownika

Rejestrując się jako klient, sprzedawca lub partner, użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnych informacji o sobie, w tym danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres e-mail), informacji rozliczeniowych i innych powiązanych informacji. Będziemy również wykorzystywać informacje przekazane nam przez użytkownika w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w wydarzeniach, na które wyraził on zgodę, a także w celu przesyłania mu materiałów marketingowych dotyczących tych wydarzeń i innych naszych usług, w tym pokazów uzupełniających. Będziemy wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika i nie będziemy udostępniać tych informacji stronom trzecim bez zgody użytkownika, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do przetwarzania żądań użytkownika (na przykład przetwarzania karty kredytowej w celu dokonania płatności).

Informacje o sposobie korzystania z naszych usług

Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z Findings, korzystając z naszych usług, wysyłając oceny, przeprowadzając analizy lub dodając adnotacje do wyników, zapis tych działań będzie gromadzony automatycznie w wyniku korzystania z witryny. Gdy użytkownik tworzy te informacje, angażując się w działania takie jak (ale nie wyłącznie) zadawanie zapytań, przeprowadzanie analiz, dodawanie adnotacji do wyników itp. informacje będą gromadzone, przechowywane lub archiwizowane przez Findings. Informacje o interakcji użytkownika z Findings (oceny, zapytania, wizualizacje, analizy itp.) są zapisywane na naszych serwerach, chyba że użytkownik usunie te informacje lub usunie swoje konto. Podczas gdy nasze serwery automatycznie gromadzą informacje w wyniku korzystania z usługi przez użytkownika, nie badamy ani nie sprawdzamy poszczególnych danych, a dane i dzienniki związane z użytkownikiem są szyfrowane. Jeśli użytkownik zdecydował się udostępnić oceny, analizy lub podobne wyszukiwania innym osobom, kopie tych informacji pozostaną widoczne dla osób, którym użytkownik udostępnił zapytanie lub podobne wyszukiwanie, nawet po usunięciu informacji ze swojego profilu lub usunięciu konta. Rejestrujemy zapytania wykonywane przez użytkownika podczas korzystania z naszego systemu i anonimizujemy je, ale nie sprawdzamy ich ręcznie ani indywidualnie. Nie udostępnimy nikomu danych użytkownika, chyba że użytkownik poprosi nas o to za pośrednictwem interfejsu użytkownika, chociaż użytkownik może udostępniać informacje samodzielnie.

Findings nie jest brokerem danych. Findings nie prowadzi plików dotyczących zakupów poszczególnych osób ani nie sprzedaje list konsumentów. Findings nie gromadzi informacji o konsumentach w celu kierowania reklam. Findings nie zapewnia scoringu konsumenckiego. Ponadto Findings:

   • Nie przechowuje danych specyficznych dla transakcji dotyczących zakupów konsumenckich.
   • Nie uzyskuje danych dotyczących płatności od sprzedawców detalicznych lub firm katalogowych.
   • Nie śledzi zakupów produktów konsumenckich, kwoty zakupu w dolarach, daty zakupu ani rodzajów płatności.
   • Nie uzyskuje informacji od wydawców czasopism na temat rodzajów sprzedawanych subskrypcji.

Findings nie dostarcza marketingowych baz danych konsumentów, ani nawet środków do tworzenia marketingowych baz danych konsumentów, w jakimkolwiek kształcie lub formie.

Pliki cookie

Gdy użytkownik odwiedza witrynę Findings, możemy wysłać jeden lub więcej plików cookie – niewielki plik zawierający ciąg znaków – do komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, które jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę użytkownika. Po powrocie na naszą stronę możemy wykryć obecność tego pliku cookie i zawartych w nim informacji. Nie będziemy nikomu udostępniać tych informacji o plikach cookie i będziemy ich używać wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika.

Pliki cookie umożliwiają Findings zapewnienie klientom, sprzedawcom i odwiedzającym naszą witrynę lepszych i bezpieczniejszych doświadczeń. Chociaż dokładne nazwy i parametry plików cookie używanych przez Findings będą się okresowo zmieniać, są one zwykle używane do uwierzytelniania, bezpieczeństwa, wydajności lub analizy. Te pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Findings wykorzystuje pliki cookie, kliknij tutaj.

Informacje z przeglądarki internetowej

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do dowolnej strony internetowej Findings, sieci, serwera lub innego zasobu elektronicznego, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania dowolnej strony internetowej. Dzienniki te mogą zawierać takie informacje, jak charakter i treść żądania internetowego, adres protokołu internetowego (oraz przybliżona lokalizacja geograficzna), typ i wersja przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina żądania oraz jeden lub więcej plików cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować przeglądarkę. W przypadku faktycznego lub usiłowanego nieautoryzowanego, lub złośliwego dostępu do naszej strony internetowej, lub serwerów możemy wykorzystać te informacje w celu przeprowadzenia dochodzenia i ochrony integralności informacji użytkownika. Możemy zachować dane użytkownika, jeśli uważamy, że jest to uzasadnione w celu ochrony naszych systemów, egzekwowania naszych Warunków świadczenia usług lub rozwiązania wszelkich kwestii bezpieczeństwa, lub technicznych.

Komunikacja użytkownika z Findings

Gdy użytkownik wysyła lub odbiera wiadomości e-mail, lub inne formy komunikacji z nami, możemy zachować te wiadomości w celu przetwarzania zapytań użytkownika, odpowiadania na jego prośby i ulepszania naszych usług, informowania go o zmianach w naszych zasadach, cenach lub ofercie usług, a także w celu realizacji lub odpowiadania na prośby inicjowane przez użytkownika. Ponadto korzystamy z usługi, dzięki której wiemy, kiedy użytkownik otrzymał lub otworzył wysłaną przez nas wiadomość e-mail. Używamy tych informacji wyłącznie w celu śledzenia, czy użytkownik otrzymał od nas wiadomość e-mail, do celów kontroli jakości i odpowiedzi. Oferujemy również możliwość wysyłania powiadomień e-mail o nazwie „Alerty”, które automatycznie wysyłają żądane informacje na konto e-mail zarejestrowane u nas. Użytkownik ma ostateczną kontrolę nad informacjami wysyłanymi do niego za pośrednictwem tej usługi, w tym nad charakterem i zakresem informacji oraz częstotliwością takich powiadomień. Aby uzyskać dostęp do tej usługi i zmienić ustawienia, odwiedź stronę zarządzania alertami i zaktualizuj ustawienia.

Linki przychodzące i wychodzące

Findings może gromadzić informacje o witrynach, które zawierają łącza do naszych witryn lub witrynach, do których my umieszczamy łącza. W związku z tym Findings może gromadzić informacje o witrynie internetowej, z której użytkownik został przekierowany do nas, lub o witrynie odwiedzanej w wyniku linku na naszej stronie.

Niepełnoletni

Świadomie nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 13 roku życia, a żadna część witryn Findings nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Jeśli użytkownik ma mniej niż 13 lat, nie powinien korzystać z Witryny. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe osób poniżej 13 roku życia zostały zebrane bez możliwej do zweryfikowania zgody rodziców, podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia tych informacji. Aby zażądać usunięcia takich informacji, prosimy o kontakt pod adresem privacy [małpa] findings [kropka] co.

  1. Jak wykorzystujemy informacje

Kiedy udostępniamy informacje

Findings nie udostępnia danych osobowych użytkownika żadnym innym firmom ani osobom, z wyjątkiem następujących przypadków:

Zgoda Nie będziemy udostępniać niepublicznych informacji użytkownika z wyjątkiem dostarczania mu usług, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na takie udostępnianie. Jeśli użytkownik udostępnia te dane stronom trzecim, oczywiście wyraża na to zgodę.

Chociaż niezanonimizowane dane nigdy nie są udostępniane, metadane i zanonimizowane informacje mogą być przekazywane naszym partnerom dostarczającym dane, gdy ich bazy danych są przeszukiwane. Pozwala nam to zapewnić wzbogacony kontekst tych danych z szerszej gamy źródeł.

Wymagania prawne Możemy udostępniać lub rejestrować informacje użytkownika bez jego zgody, jeśli w dobrej wierze uznamy, że dostęp, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie takich informacji jest niezbędne do (a) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub ważnych wniosków rządowych, (b) egzekwowania obowiązujących Warunków świadczenia usług, Warunków użytkowania lub zobowiązań umownych, w tym badania ich potencjalnych naruszeń, (c) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi, lub (d) ochrony przed naruszeniem praw, własności, bezpieczeństwa lub ochrony Findings, jego użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub zezwoleniami prawnymi.

Podział w przypadku fuzji lub przejęcia

Jeśli Findings zaangażuje się w fuzję, przejęcie lub jakąkolwiek formę sprzedaży niektórych lub wszystkich swoich aktywów, aktywa Findings mogą obejmować „aktywa informacyjne”, w tym informacje, które zebraliśmy o użytkowniku. W takim przypadku będziemy nadal zapewniać poufność wszelkich danych osobowych zaangażowanych w takie transakcje i powiadomimy użytkownika, zanim jakiekolwiek jego dane osobowe zostaną przekazane i mogą podlegać innej polityce prywatności.

Wykorzystywanie zagregowanych informacji do ulepszania naszych usług

Możemy wykorzystywać informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzystał z naszych usług w celu ulepszenia naszej oferty usług dla użytkownika lub innych osób. Wiedząc na przykład, jakiego rodzaju informacji użytkownik szuka w naszej witrynie i jakie wyniki są mu dostarczane, możemy analizować te informacje w celu dostarczania bardziej ukierunkowanych wyników i lepszej obsługi użytkownika. Chociaż nie będziemy udostępniać indywidualnych wyników wyszukiwania ani tak zwanych „zidentyfikowanych” informacji o wyszukiwaniach lub wynikach, możemy udostępniać stronom trzecim pewne zagregowane informacje nieosobowe, takie jak na przykład liczba użytkowników, którzy szukali określonego terminu, lub charakter wyników zwracanych zagregowanym użytkownikom. Takie informacje nie identyfikują użytkownika ani jego wyszukiwań lub wyników indywidualnie.

Jak chronimy informacje o użytkowniku

Chociaż żadne środki nie mogą nigdy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, Findings podejmuje komercyjnie uzasadnione i odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem lub nieautoryzowaną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych, w tym danych odnoszących się do informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, które aktualizujemy, aby zachować zgodność ze standardami branżowymi. Obejmują one wewnętrzne przeglądy naszych praktyk gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środków bezpieczeństwa, a także fizyczne środki bezpieczeństwa w celu monitorowania i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Ograniczamy dostęp do informacji do pracowników, wykonawców i agentów Findings (w tym zewnętrznych platform hostingowych), którzy muszą znać te informacje w celu obsługi, rozwoju lub ulepszania naszych usług i oddzielamy dane w taki sposób, aby nieistotni pracownicy nie mieli do nich dostępu. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności i mogą podlegać sankcjom dyscyplinarnym, w tym rozwiązaniu stosunku pracy i postępowaniu karnemu, jeśli nie wywiążą się z tych zobowiązań.

Integralność i jakość danych

Findings przetwarza dane osobowe lub inne informacje wyłącznie w celach, dla których zostały one zebrane i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Weryfikujemy nasze praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, aby zapewnić, że gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia lub ulepszania naszych usług, lub w inny sposób dozwolony na mocy niniejszej Polityki. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że przetwarzane przez nas dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne, ale polegamy na naszych użytkownikach, aby aktualizowali lub poprawiali swoje dane osobowe w razie potrzeby.

Jakość informacji internetowych

Informacje, które dostarczamy naszym klientom, są tylko tak dokładne, jak oryginalny materiał źródłowy.

Dostęp do danych osobowych i ich aktualizacja

Gdy użytkownik korzysta z usług Findings, dokładamy starań w dobrej wierze, aby zapewnić mu dostęp do jego danych osobowych i albo poprawić te dane, jeśli są one niedokładne, albo usunąć takie dane na żądanie użytkownika, jeśli ich przechowywanie nie jest wymagane przez prawo lub w uzasadnionych celach biznesowych. Przed przetworzeniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie siebie i informacji, do których żąda się dostępu, poprawienia lub usunięcia, i możemy odmówić przetworzenia żądań, które są nadmiernie powtarzalne lub systematyczne, zagrażają prywatności innych osób lub byłyby wyjątkowo niepraktyczne (na przykład żądania dotyczące informacji znajdujących się na taśmach zapasowych) lub do których dostęp nie jest wymagany w inny sposób. W każdym przypadku, w którym zapewniamy dostęp do informacji i ich poprawianie, wykonujemy tę usługę bezpłatnie, chyba że wymagałoby to nieproporcjonalnego wysiłku. Wszystkie wnioski, wraz z dowodem tożsamości, należy przesyłać na adres privacy [małpa] findings [kropka] co

Egzekwowanie

Findings regularnie weryfikuje swoją zgodność z niniejszą Polityką prywatności. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności, lub przetwarzania danych osobowych przez Findings można kierować do nas, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy [małpa] findings [kropka] co.

III. Użytkownicy aplikacji mobilnych

Wszystkie informacje uzyskane za pośrednictwem aplikacji mobilnej Findings są traktowane zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Podobnie jak w przypadku użytkowników strony internetowej Findings, użytkownicy aplikacji mobilnej Findings również posiadają następujące informacje gromadzone za pośrednictwem aplikacji:

   • Rejestrowanie systemu Podobnie jak w przypadku strony internetowej, możesz zostać poproszony o podanie informacji o sobie. Używamy tych informacji wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika i nie udostępniamy ich stronom trzecim bez jego zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do przetworzenia jego żądań.
   • Śledzenie użytkowania Podobnie jak w przypadku strony internetowej, podczas interakcji z aplikacją mobilną gromadzimy informacje o korzystaniu z niej przez użytkownika. Podobnie jak w przypadku strony internetowej, nie badamy ani nie sprawdzamy poszczególnych zapytań wyszukiwania bez zgody użytkownika i szyfrujemy dzienniki związane z wyszukiwaniem lub zapytaniami użytkownika.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom. Będziemy publikować wszelkie zmiany w Polityce prywatności na tej stronie, a jeśli uznamy, że zmiany są znaczące, dostarczymy widoczne powiadomienie (w tym, w przypadku niektórych usług, powiadomienie e-mail o zmianach w Polityce prywatności). Korzystanie lub kontynuowanie korzystania z tej usługi po otrzymaniu powiadomienia o zmianie zasad jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na tę zmianę. Każda wersja niniejszej Polityki prywatności będzie oznaczona na górze strony datą wejścia w życie, a poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności będą przechowywane w archiwum do wglądu użytkownika. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy [małpa] findings [kropka] co.