• English
 • Polish

Warunki użytkowania i umowa SaaS Findings

Niniejsza Umowa SaaS została zawarta pomiędzy użytkownikiem („UŻYTKOWNIK”) a Findings (LKA jako IDRRA cyber security Ltd („Findings”).

 

  1. Licencja na dostęp i korzystanie z usługi

FINDINGS niniejszym udziela UŻYTKOWNIKOWI, w tym wszystkim Autoryzowanym Użytkownikom UŻYTKOWNIKA, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, niepodlegającej cesji, nieodpłatnej i ogólnoświatowej licencji na dostęp i korzystanie z platformy FINDINGS („Usługa”) wyłącznie do wewnętrznych operacji biznesowych UŻYTKOWNIKA („program strony trzeciej”), zgodnie z warunkami i zasadami FINDINGS wymienionymi w niniejszym dokumencie.

 

  • Usługa

FINDINGS dostarczy UŻYTKOWNIKOWI swoją technologię i narzędzia, a także modyfikacje, dostosowania, zmiany i integracje związane z programem strony trzeciej – zgodnie z opisem w Załączniku A do niniejszego dokumentu.

 

  • Opłaty

UŻYTKOWNIK zapłaci FINDINGS opłatę abonamentową za program strony trzeciej dostarczony w ramach niniejszej umowy, jak opisano poniżej

 

  • Podatki

Wymienione opłaty będą obejmować wszelkie podatki, które mogą mieć zastosowanie, a UŻYTKOWNIK nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne inne płatności z wyłączeniem opłat wynikających z niniejszej umowy. 

 

  • Okres obowiązywania

Niniejsza umowa rozpoczyna się w dniu wejścia w życie i będzie obowiązywać do momentu jej rozwiązania („Okres Obowiązywania”).

 

  1. Poziomy usług

 

  • Obowiązujące poziomy

FINDINGS świadczy Usługę na rzecz UŻYTKOWNIKA z zachowaniem ciągłej dostępności systemu i z zastrzeżeniem dostępności AWS.

 

  • Konserwacja systemu 

FINDINGS może wyłączyć Usługę w celu przeprowadzenia zaplanowanych prac konserwacyjnych, których harmonogram zostanie dostarczony UŻYTKOWNIKOWI z wyprzedzeniem (chociaż ten zaplanowany czas konserwacji nie będzie liczony jako Dostępność Systemu) i zmienić harmonogram prac konserwacyjnych z tygodniowym wyprzedzeniem i pisemnym powiadomieniem UŻYTKOWNIKA.

 

  • Definicja dostępności systemu

Procent minut na miesiąc. „Dostępność Systemu” oznacza procent minut w miesiącu, w których kluczowe elementy Usługi działają.

 

  • Elementy poza Dostępnością Systemu

„Dostępność systemu” nie obejmuje żadnych minut przestoju wynikających z zaplanowanej konserwacji, zdarzeń siły wyższej, złośliwych ataków, problemów związanych z urządzeniami komputerowymi UŻYTKOWNIKA, sieciami lokalnymi lub połączeniami z dostawcą usług internetowych, lub niezdolności FINDINGS do świadczenia usług z powodu działań, lub zaniechań UŻYTKOWNIKA.

 

  • Ochrona danych

FINDINGS wdroży odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, wykorzystaniu lub ujawnieniu danych strony ujawniającej.

 

  • Kopia zapasowa danych

FINDINGS będzie okresowo tworzyć kopie zapasowe danych i dostarczy UŻYTKOWNIKOWI pełną kopię zapasową danych UŻYTKOWNIKA, w formacie uzgodnionym przez strony na piśmie.

 

  • Informacje statystyczne

FINDINGS może anonimowo i zgodnie z polityką prywatności FINDINGS kompilować informacje statystyczne związane z wydajnością Usługi w celu ulepszenia Usługi, ale tylko wtedy, gdy takie informacje nie identyfikują danych jako danych UŻYTKOWNIKA lub w inny sposób zawierają nazwę UŻYTKOWNIKA.

 

  1. Reklama

 

  • Zgoda

Żadna ze stron nie będzie używać nazwy, logo lub znaków towarowych drugiej strony, ani wydawać żadnych komunikatów prasowych lub ogłoszeń publicznych dotyczących niniejszej umowy bez pisemnej zgody drugiej strony, chyba że jest to wyraźnie dozwolone na mocy niniejszej umowy lub wymagane przez prawo.

 

  1. Oświadczenia

Wzajemne oświadczenia

 

  • Istnienie

Strony są spółkami utworzonymi i istniejącymi zgodnie z prawem jurysdykcji, w których zostały utworzone.

 

  • Władza i możliwości

Strony są upoważnione i zdolne do zawarcia niniejszej umowy.

 

  • Wykonanie i dostawa

Strony należycie zawarły i dostarczyły niniejszą umowę.

 

  • Zobowiązanie

Niniejsza umowa stanowi prawne, ważne i wiążące zobowiązanie, egzekwowalne wobec stron zgodnie z jej warunkami.

 

  • Brak konfliktów

Żadna ze stron nie podlega żadnym ograniczeniom lub zobowiązaniom, co do których strona mogłaby racjonalnie oczekiwać, że mogą wpłynąć na wykonanie przez nią zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

 

  • Brak naruszenia

Wykonanie, dostarczenie lub realizacja zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez żadną ze stron nie naruszy ani nie spowoduje niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z jej statutu, regulaminów lub jakiejkolwiek jednomyślnej umowy akcjonariuszy, jakiegokolwiek prawa, któremu podlega, jakiegokolwiek orzeczenia, zarządzenia lub dekretu jakiegokolwiek organu rządowego, któremu podlega, lub jakiejkolwiek umowy, której jest stroną lub którą jest związana.

 

  • Zezwolenia, zgody i inne upoważnienia 

Każda ze stron posiada wszelkie zezwolenia i inne upoważnienia niezbędne do posiadania, dzierżawienia i obsługi swoich nieruchomości oraz prowadzenia swojej działalności w obecnej formie.

UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na otrzymywanie od FINDINGS okazjonalnych powiadomień, w tym wiadomości e-mail dotyczących różnych aspektów usługi. 

 

 

Oświadczenia FINDINGS

 

  • Własność

FINDINGS jest wyłącznym prawnym właścicielem Usługi, w tym wszelkiej własności intelektualnej zawartej w Usłudze i przyznanej w ramach programu strony trzeciej.

 

  • Status licencjonowanej własności intelektualnej 

FINDINGS prawidłowo zarejestrowało i utrzymywało całą własność intelektualną zawartą w Usłudze i przyznaną w ramach programu strony trzeciej oraz uiściło wszystkie obowiązujące opłaty za utrzymanie i odnowienie.

 

  • Brak sprzecznych licencji

FINDINGS nie udzieliło i nie jest zobowiązane do udzielenia żadnej licencji stronie trzeciej, która byłaby sprzeczna z programem strony trzeciej.

 

  • Brak naruszeń 

Usługa nie narusza praw własności intelektualnej ani innych praw własności osób trzecich.

 

  • Brak naruszeń przez osoby trzecie

Zgodnie z wiedzą FINDINGS, żadna strona trzecia nie narusza Usługi.

 

 

 

 

  1. Obowiązki użytkownika

 

  • Zobowiązania sprzętowe 

UŻYTKOWNIK będzie odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymanie całego sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu komunikacyjnego potrzebnego do wewnętrznego dostępu do Usługi, oraz

uiszczenie wszystkich opłat za dostęp stron trzecich poniesionych podczas korzystania z Usługi.

  • Obowiązki związane z ochroną antywirusową

UŻYTKOWNIK będzie odpowiedzialny za wdrożenie, utrzymywanie i aktualizowanie wszelkich niezbędnych i odpowiednich procedur i oprogramowania zabezpieczającego przed infekcjami komputerowymi, wirusami, końmi trojańskimi i innym oprogramowanie lub kodem, który wykazuje właściwości zanieczyszczające lub niszczące (dalej „Wirusy”).

 

  • Korzystanie z usług przez UŻYTKOWNIKA

UŻYTKOWNIK będzie przestrzegać wszystkich lokalnych i międzynarodowych przepisów i regulacji mających zastosowanie do korzystania przez niego z Usługi, korzystać z Usługi wyłącznie w celach zgodnych z prawem i przestrzegać wszystkich przepisów, zasad i procedur sieci połączonych z SaaS.

 

  • Ograniczone zastosowania

UŻYTKOWNIK nie będzie przesyłać ani rozpowszechniać żadnych plików zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie, lub programy, które mogą uszkodzić działanie Usługi, modyfikować, niszczyć, dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego Usługi, sondować, skanować, testować podatności lub obchodzić mechanizmów bezpieczeństwa używanych przez witryny, serwery lub sieci połączone z Usługą, podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na witryny, serwery lub sieci połączone z Usługą, kopiować lub powielać Usługi, kopiować lub powielać Usługę, uzyskiwać dostępu lub wykorzystywać danych innych klientów, lub ich użytkowników za pośrednictwem Usługi, złośliwie ograniczać lub pogarszać dostępności Usługi, korzystać z Usługi w celu publikowania, promowania lub przesyłania jakichkolwiek niezgodnych z prawem, nękających, zniesławiających, obraźliwych, zawierających groźby, szkodliwych, nienawistnych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia materiałów, lub przesyłać, lub publikować jakichkolwiek materiałów zachęcających do postępowania, które może stanowić przestępstwo lub prowadzić do odpowiedzialności cywilnej.

UŻYTKOWNIK nie będzie korzystał z systemu w celach komercyjnych, chyba że zostanie zapisany do odpowiedniego planu subskrypcji podpisanego i zrealizowanego z FINDINGS.

  1. Ograniczona gwarancja

 

  • Gwarancja serwisowa

Spółka będzie świadczyć Usługi w sposób profesjonalny, zgodny z ogólnymi standardami branżowymi.

 

  • Gwarancja wydajności

Spółka gwarantuje, że Usługa będzie działać zasadniczo zgodnie z Dokumentacją.

 

 

  • Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Spółka nie gwarantuje, że Usługa będzie wolna od błędów, wirusów lub zakłóceń. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieautoryzowane zmiany, kradzież lub zniszczenie jakichkolwiek danych Klienta.

 

  • Własność intelektualna 

FINDINGS zachowa wszelkie udziały w Usługach, w tym wszelką dokumentację, modyfikacje, ulepszenia, aktualizacje, słowa pochodne i wszelkie inne prawa własności intelektualnej w związku z Usługą, w tym nazwę FINDINGS, logo i znaki towarowe reprodukowane za pośrednictwem Usługi.

 

  1. Rozwiązanie umowy

 

  • Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

Po zakończeniu okresu subskrypcji każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z dowolnego powodu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

  • Rozwiązanie z umowy z powodu istotnego naruszenia

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, przekazując drugiej stronie powiadomienie o wypowiedzeniu, jeśli druga strona nie wywiąże się, wprowadzi lub wprowadzi jakąkolwiek nieścisłość, lub w inny sposób istotnie naruszy którekolwiek ze swoich zobowiązań, zobowiązań lub oświadczeń, a brak, nieścisłość lub naruszenie będzie trwało przez okres 30 dni roboczych po tym, jak strona poszkodowana dostarczy stronie naruszającej powiadomienie z uzasadnionym szczegółowym opisem naruszenia.

 

  • Rozwiązanie umowy z powodu braku płatności

FINDINGS może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez dostarczenie wypowiedzenia UŻYTKOWNIKOWI, jeżeli UŻYTKOWNIK nie uiści opłaty abonamentowej w terminie i z zastrzeżeniem zawiadomienia, które FINDINGS dostarczy UŻYTKOWNIKOWI

  • Skutek rozwiązania umowy

 

Zapłata zaległych kwot. UŻYTKOWNIK niezwłocznie zapłaci FINDINGS wszystkie kwoty zaległe na dzień rozwiązania umowy oraz wszelkie kwoty zaległe w wyniku rozwiązania umowy.

 

  • Zaprzestanie użytkowania

UŻYTKOWNIK zaprzestanie korzystania z Usługi z dniem rozwiązania umowy.

 

  • Odzyskiwanie danych

UŻYTKOWNIK będzie miał [30] dni od daty rozwiązania umowy na odzyskanie wszelkich danych, które UŻYTKOWNIK chce zachować i pod warunkiem pełnego uiszczenia opłat zgodnie z typem konta, z którego korzysta.

 

 

  1. Odszkodowanie

 

Zwolnienie z odpowiedzialności przez FINDINGS.

 

  • Odszkodowanie z tytułu roszczeń o naruszenie praw autorskich 

Z zastrzeżeniem paragrafu [WYŁĄCZENIA], FINDINGS (jako strona zwalniająca z odpowiedzialności) zabezpieczy UŻYTKOWNIKA (jako stronę zwolnioną z odpowiedzialności) przed wszelkimi stratami i wydatkami wynikającymi z jakiegokolwiek postępowania, rozpoczętego przez osobę trzecią i wynikające z roszczenia, że Usługi naruszają prawa własności intelektualnej osoby trzeciej.

 

  • Kwalifikacje do odszkodowania

FINDINGS będzie zobowiązane do zwolnienia UŻYTKOWNIKA z odpowiedzialności zgodnie z paragrafem [ODSZKODOWANIE ZA NARUSZENIE] tylko wtedy, gdy korzystanie z Usług przez UŻYTKOWNIKA jest zgodne z niniejszą umową i całą dokumentacją związaną z Usługami, naruszenie nie zostało spowodowane przez modyfikację lub zmianę Usług, lub dokumentacji związanej z Usługami przez UŻYTKOWNIKA, chyba że FINDINGS wyraziło pisemną zgodę na modyfikację lub zmianę, oraz naruszenie nie zostało spowodowane przez UŻYTKOWNIKA  połączeniem Usług z produktami niedostarczonymi przez FINDINGS, chyba że FINDINGS wyraziło pisemną zgodę na takie połączenie.

 

  1. Powiadomienie i brak powiadomienia
  • Wymóg powiadomienia

Przed wniesieniem roszczenia o odszkodowanie, strona zwolniona z odpowiedzialności powiadomi stronę zwalniającą z odpowiedzialności o postępowaniu podlegającym zwolnieniu z odpowiedzialności i dostarczy stronie zwalniającej z odpowiedzialności wszelkie pisma procesowe i inne dokumenty niezbędne do zwolnienia z odpowiedzialności lub obrony w postępowaniu podlegającym zwolnieniu z odpowiedzialności.

 

  • Brak powiadomienia

Jeżeli strona zwolniona z odpowiedzialności nie powiadomi strony zwalniającej z odpowiedzialności o postępowaniu podlegającym zwolnieniu z odpowiedzialności, strona zwalniająca z odpowiedzialności zostanie zwolniona ze swoich zobowiązań odszkodowawczych w zakresie, w jakim poniosła szkodę w wyniku zaniechania strony zwolnionej z odpowiedzialności.

 

  • Wyłączny środek prawny

Prawo stron do odszkodowania jest wyłącznym środkiem prawnym dostępnym w związku z postępowaniami podlegającymi odszkodowaniu opisanymi w niniejszej sekcji [ODSZKODOWANIE].

 

 

  1. Ograniczenie odpowiedzialności

 

  • Wzajemny limit odpowiedzialności

Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą stronę w wyniku naruszenia umowy, które są odległe lub spekulacyjne, lub których nie można było racjonalnie przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy.

 

  • Maksymalna odpowiedzialność

Odpowiedzialność FINDINGS na mocy niniejszej umowy nie przekroczy opłat uiszczonych przez UŻYTKOWNIKA na mocy niniejszej umowy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę powstania powiązanego roszczenia.

 

  1. Postanowienia ogólne

 

  • Całość Umowy 

Celem stron jest, aby niniejsza umowa, wraz ze wszystkimi załącznikami, harmonogramami, dowodami i innymi dokumentami, które są przywoływane w niniejszej umowie i odnoszą się do niniejszej umowy, stanowiła ostateczny wyraz intencji stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy, zawierała wszystkie warunki, na które strony wyraziły zgodę w odniesieniu do przedmiotu umowy, i zastępowała wszystkie wcześniejsze dyskusje, porozumienia i umowy stron dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.

 

  • Poprawki

FINDINGS może zmienić warunki niniejszej umowy w dowolnym momencie za odpowiednim powiadomieniem, w tym między innymi poprzez opublikowanie zmienionych warunków na swojej stronie internetowej pod adresem www.FINDINGS.com/EULA.

 

  • Cesja

Żadna ze stron nie może scedować niniejszej umowy lub jakichkolwiek swoich praw, lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody drugiej strony.

 

 

  • Powiadomienia

 

Metoda powiadamiania.

Strony będą przekazywać wszelkie powiadomienia i komunikaty między stronami w formie pisemnej poprzez (i) osobiste doręczenie, (ii) znaną w kraju firmę kurierską oferującą dostawę przesyłek na następny dzień, (iii) przesyłkę poleconą lub poleconą pierwszej klasy, opłaconą z góry (iv) faks, lub (v) pocztę elektroniczną na adres strony określony w niniejszej umowie lub na adres, który strona zgłosiła jako adres tej strony do celów niniejszej sekcji.

 

Otrzymanie powiadomienia.

Zawiadomienie przekazane na mocy niniejszej umowy będzie skuteczne z chwilą jego otrzymania przez drugą stronę lub, jeśli zostanie wysłane pocztą, z chwilą jego otrzymania przez drugą stronę lub [piątego] dnia roboczego po jego wysłaniu, w zależności od tego, która data będzie wcześniejsza. 

 

  • Prawo właściwe

Niniejsza umowa będzie regulowana, interpretowana i egzekwowana zgodnie z prawem państwa IZRAEL, bez względu na konflikty prawne.

 

  • Klauzula salwatoryjna

Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za niewykonalną lub nieważną, pozostała część będzie nadal ważna i wykonalna.

 

  1. Zrzeczenia się

 

  • Zrzeczenie się praw

Zaniechanie lub zaniedbanie przez którąkolwiek ze stron egzekwowania jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy będzie uważane za zrzeczenie się praw tej strony.

 

  • Pisemne zrzeczenie się praw

Zrzeczenie się lub przedłużenie jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało sporządzone na piśmie i podpisane przez stronę, która go udzieliła.

 

  • Brak ogólnych zrzeczeń

Zaniechanie lub zaniedbanie przez stronę egzekwowania któregokolwiek z jej praw wynikających z niniejszej umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się tego, lub innego z jej praw.

 

  • Brak sposobu postępowania

Żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa, lub środka prawnego nie wyklucza żadnego innego, lub dalszego skorzystania z jakiegokolwiek prawa, lub środka prawnego.

 

  • Siła wyższa

Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji ani za niewykonanie umowy z przyczyn pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą, z wyjątkiem zobowiązań płatniczych.

 

  • Relacje między stronami

 

Brak związku

Żadne z postanowień niniejszej umowy nie tworzy żadnej szczególnej relacji między stronami, takiej jak partnerstwo, joint venture lub relacja pracownik/pracodawca między stronami.

 

Brak uprawnień.

Żadna ze stron nie będzie upoważniona i nie będzie działać jako agent lub w imieniu drugiej strony ani reprezentować, lub wiązać drugiej strony w jakikolwiek sposób.